smarttrack smarttrack  คือ ซอฟต์แวร์ (Software) ที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ (Handheld Computer) และก็เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) สำหรับในการตรวจนับเงินทองทำให้การตรวจนับผลิตภัณฑ์ของหน่วยงาน โดยที่เงินทองแต่ละหน่วยจะมีป้ายบาร์โค้ดติดอยู่ เริ่มด้วยผู้ใช้นำเข้าข้อมูลทรัพย์สินที่จะตรวจนับสู่ระบบของ SmartTrack ซึ่งปฏิบัติงานอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อจัดเตรียมข้อมูล แล้วดาวน์โหลดข้อมูลมาที่เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ เพื่อนำไปตรวจนับ โดยการอ่านรหัสจากบาร์โค้ดที่ติดอยู่กับทรัพย์สิน เมื่อตรวจนับเสร็จแล้ว ก็ทำอัพโหลดข้อมูลขึ้นสู่ระบบ smart track  บนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการประมวลผลและก็ออกรายงานถัดไปคุณสมบัติสำคัญของ […]